Sklep internetowy – Regulamin1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Action S.A – właściciel systemu i-partner z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Kazimierza 46/54, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 66230, posiadającą NIP 527-11-07-221.
Operator – aktywny partner Action S.A. posiadający umowę o współpracy: STRONG-PC ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 12712/2001/MR, posiadający NIP 645-21-22-101
Klient – podmiot gospodarczy zarejestrowany przez Operatora

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

System i-partner, znajdujący się pod adresem http://i-partner.com.pl, służy do dokonywania zakupów produktów IT za pośrednictwem sieci Internet. System i-partner obsługiwany jest przez Action S.A. oraz wyznaczonych Operatorów Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci zarejestrowani przez Operatora. System i-partner przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:
a) zalogowanie się do systemu i-partner na swoje konto;
b) wprowadzenie produktów do koszyka;
c) wysłanie zamówienia do Operatora celem realizacji;
Przyjęcie zamówienia przez Operatora potwierdzane jest drogą mailową. Składając zamówienie w systemie i-partner. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu oraz akceptuje jego postanowienia.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do jego uwierzytelnienia.
Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówień w poniższych przypadkach:
1. we wskazanym przez Operatora czasie nie został uiszczony przelew w należytej wysokości
2. Klient posiada zaległości płatnicze w stosunku do Operatora
3. poprzednia (wcześniejsza) przesyłka nie została odebrana od kuriera.
W przypadku kolejnego trzykrotnego nieodebrania przez Klienta założonego zamówienia, Operator oraz firma Action S.A. jest upoważniona do zablokowania konta.
W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu, Operator oraz firma Action S.A. jest uprawniona do unieważniania złożonych zamówienia oraz zablokowania konta.
Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko do momentu akceptacji przez Operatora, korekty te mogą być ustalane z Operatorem telefonicznie lub drogą mailową. Wszystkie ceny podawane w systemie i-partner są wyrażone w złotych polskich (PLN) .
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem poniższego postanowienia. W takich przypadkach Operator zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny przez Zamawiającego zamówienie nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, czyli takich które zostały już ostatecznie potwierdzone pocztą elektroniczna. Towar wraz z dokumentem wydania za pośrednictwem firm kurierskich dostarcza Action S.A., dokumenty sprzedaży wystawia i dostarcza Operator.

3. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm kurierskich UPS – Stolica oraz Schenker. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Operatora.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie dostarczyć do Operatora, koniecznie z opisem wady, fakturą oraz kartą gwarancyjną (Operatora, Action S.A.). Wyjątkiem są produkty objęte gwarancją producentów, w przypadku których, realizacja gwarancji następuje we wskazanych przez producentach punktach gwarancyjnych.
Odstąpienia od umowy kupna należy kierować bezpośrednio do Operatora – na adres przedstawiony na dokumencie sprzedaży.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Operator zastrzega sobie prawo do:
1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie systemu i-partner w ciągu dnia,
2. wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu i-partner
3. wprowadzania nowych towarów do oferty systemu i-partner,

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail Operatora. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


zamów usługę

Zapraszamy to bardzo proste

Zamówienie usług

szybki kontakt

nasza infolinia 801 020 101

Kontakt z pracownikami firmy

Rzetelna firma Program regionalny       Logo STRONG-PC Logo Koperty Firmowe
Without Disabilities Ikona wtyczki